Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szenátusa elfogadta a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar létrehozására vonatkozó javaslatot. Az új kar 2015. szeptember 1-től a PTE Illyés Gyula Karának (IGYK), illetve Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának (FEEK) integrációjával jött létre. 

2015. szeptember 1-től a Pécsi Tudományegyetem két karának (Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a szekszárdi Illyés Gyula Kar) integrációját követően megalakult a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK). Magyarország első egyetemének legújabb kara megőrzi és átörökíti mindazokat a szellemi, kulturális értékeket, hagyományokat, amelyeket a jogelőd karok létrehoztak.

 

A szekszárdi Illyés Gyula Kar jogelődjét 1977-ben alapították. 2000-ben az akkori országos felsőoktatási integrációs folyamat során létrejött a Pécsi Tudományegyetem a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főiskola egybeolvadásával, így vált az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karává. Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézményeként működő kar a kezdeti profilt és oktatási programokat folyamatosan fejlesztve képzett óvodapedagógusokat, német nemzetiségi óvodapedagógusokat, tanítókat, német nemzetiségi tanítókat csecsemő- és kisgyermek nevelőket, általános szociális munkásokat és 2002-től közgazdász- és kommunikációs szakembereket (kommunikáció és médiatudomány, környezetkultúra) is. A karon később a Gazdaságtudományi Intézet belső átalakulásával megindult a turizmus-vendéglátás képzés is.  A kezdetben csak pedagógusképzést (előbb csak tanító, majd óvodapedagógus szakon) folytató intézmény 2015-re már öt tudományterületen, 13 szakon képzett magas színvonalon szakembereket.

 

A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar története a Pécsi Tanárképző Főiskola 1973/74-es tanévében kezdődött a „Közművelődési szakcsoport” megalakulásával. A főiskola egyetemi karrá átalakulásakor a szakcsoport Közművelődési Tanszékké vált a Janus Pannonius Tudományegyetem keretein belül. A tanszékből 1998-ban jött létre az önálló karközi intézetként a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. 2001-től 2005-ig az Intézet a Természettudományi Kar önálló szervezeti egységeként működött. 2005 májusában megalakult a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, mely az akkor 4500 fős hallgatói létszámával a Pécsi Tudományegyetem második legnagyobb kara volt. A FEEK felkészült oktatókkal, igényes infrastrukturális háttér mellett nyújtott minőségi felsőoktatási szakképzéseket, alap- és mesterképzést, illetve kínált felnőttképzési programokat a felnőttképzés, az emberi erőforrás-gazdálkodás, a kultúra, a könyvtár és információtudomány, valamint a turizmus területén.

 

2015 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem struktúraátalakítási és intézményfejlesztési programjának eredményeképpen létrejött Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar a két jogelőd intézmény képzési irányainak megtartása mellett új szerepkörökkel kibővülve működési területén kiemelt feladatának tartja a térség társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődésének elősegítését, képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumként ellátva azokat a tevékenységet, amelyet egy regionális feladatokat felvállaló, több telephellyel működő felsőoktatási intézmény folytat. A Kar szerepet vállal a térségi kohézió erősítésében, a társadalmi kihívásoknak eleget téve folyamatosan fejleszti képzési portfólióját, korszerű válaszokat adva a térség társadalmi, gazdasági kihívásaira.

 

Ennek értelmében a Kar feladata:

  • a felsőoktatási képzések folytatása a pedagógia, szociálpolitika, gazdaságtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány és agrártudomány területén;
  • az egyetemi fejlesztési irányoknak megfelelő képzési profil kialakítása, innovatív, a hallgatói igényeknek és speciális elvárásoknak megfelelő oktatási programok kidolgozása;
  • az egyetemes és nemzeti kultúra közvetítésével felkészítés a közéleti aktivitást is vállaló értelmiségi létre;
  • a tudományok művelése, megújítása és fejlesztése, áthagyományozása;
  • tehetséggondozásban, szakemberek továbbképzésében és a felnőttképzésben való részvétel;
  • nemzetközi kapcsolatok építése és erősítése, aktív közreműködés hazai és nemzetközi kutatásokban és szervezetekben.

 

A Kar oktatási és tudományos feladatainak ellátása érdekében együttműködik az Pécsi Tudományegyetem társkaraival, az egyetem képviseletében más felsőoktatási és tudományos kutatóintézményekkel, valamint a régióban található, az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatkörrel rendelkező szervezetekkel.

A Kar oktatási feladatait a vonatkozó szabályok szerint a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusainak megfelelően alap- és mesterképzés, továbbá felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés keretében valósítja meg. A Kar multidiszciplináris doktori iskolában kívánja összefogni az oktatott, kutatott tudományterületeket.

A szekszárdi központtal, pécsi telephellyel, és budapesti, paksi, kecskeméti és nagykanizsai képzőhelyekkel működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói az Pécsi Tudományegyetem polgáraiként részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál. Magyarország első egyetemének legújabb kara a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi kihívásokra reagálva olyan piacképes, jól hasznosítható tudást kíván adni, amely egyéni és közösségi szinten is kamatoztatható Magyarországon és külföldön egyaránt.

 

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar vezetői:

 

Dékán:
dr. Horváth Béla

Dékánhelyettesek:
- Általános: dr. Nagy Janka Teodóra
- Oktatási: dr. Kurucz Rózsa
- Kapcsolati: dr. Zádori Iván

Intézetigazgatók:
- Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet: dr. Klein Ágnes
- Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet: dr. Németh Balázs
- Kultúra, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet: dr. Huszár Zoltán
- Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet: dr. Gonda Tibor
- Dékáni Hivatalvezető: dr. Malik Éva
- Tanulmányi Hivatalvezető: Szabó Ernő János
- Pécsi Képzési Központ vezetője: Schmidt Attila
- Felnőttképzési Központ vezetője: dr. Vámosi Tamás

Tanszékvezetők:
- Alkalmazott Művészetek Tanszék: dr. Boronkai Dóra
- Élelmiszergazdaságtani és Turisztikai Tanszék: dr. Gonda Tibor
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Tanszék: dr. Hejj Andreas
- Felnőttképzési és Gerontoedukációs Tanszék: dr. Bajusz Klára
- Könyvtár- és Információtudományi Tanszék: dr. Varga Katalin
- Kultúraközvetítési és Kommunkáció Tanszék: dr. Szécsi Gábor
- Kultúraelméleti és -történeti Tanszék: dr. Várnagy Péter
- Neveléselméleti és Neveléstörténeti Tanszék: dr. Kurucz Rózsa
- Szakképzési és Módszertani Tanszék: dr. Vámosi Tamás
- Szociális Tanulmányok Tanszék: dr. Nagy Janka Teodóra
- Vidékfejlesztési Tanszék: dr. Koltai Zoltán

Kutatócsoportok:
- Élethelyzethez Igazított Tanulás: dr. Gerő Péter
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Kutatócsoport: dr. Reisz Terézia
- Gyermekirodalom és gyermekkönyv-kultúra kutatócsoport: dr. Horváth Béla
- Gyermekkultúra Kutatócsoport: dr. Bús Imre
- Kecskeméti Regionális Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Központ: dr. Szécsi Gábor

- Kulturális Örökség Kutatócsoport: dr. Minorics Tünde
- LLL Kutatóközpont - MELLEARN iroda: dr. Németh Balázs
- Munkatudományi Kutatócsoport: Szellő János
- Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport: dr. Nagy Janka Teodóra
- Terület- és Településfejlesztési Kutatócsoport: dr. Gonda Tibor
- Védelmi Kutatások Központja: dr. Kobolka István

 

(A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hivatalos honlapja még fejlesztés alatt áll!)

 

Jogelőd karok:

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 

Cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 
GPS: 46.066963, 18.195827
Honlap: http://feek.pte.hu/hu/

Illyés Gyula Kar 

Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 
GPS: 46.35225, 18.702853
Honlap:  http://igyk.pte.hu/

You shall not pass!